Personvernerklæring

Personvernerklæring for Meglerhuset Rele AS

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Rele og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Rele skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Meglerhuset Rele er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger, ref. punkt 3 og 3.1 i bransjenormen.

Daglig leder i Meglerhuset Rele er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Meglerhuset Rele. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til faglig leder.

Vår behandling av personopplysninger

Meglerhuset Rele behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Likeså vil vi dele dine personopplysninger med finansinstitusjoner i forbindelse med sjekk av finansiering ved inngitt bud og i forbindelse med oppgjørsarbeid ved sluttføring av oppdrag.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Meglerhuset Rele inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Meglerhuset Rele AS lagres på servere eiet av Appex AS Vitec Software som administrerer hhv våre hjemmesider og vårt meglersystem med tilhørende dokumenter. Vi overfører ikke personopplysninger om våre ansatte til land utenfor EU/EØS / Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til torbjorn@meglerhuset-rele.no eller eventuelt per post til Torbjørn Håvås Tjønn v/ Meglerhuset Rele AS, Postboks 505, 5501 Haugesund.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).