Velkommen til Lillesveiven 13!

Haugesund - Sveiven

Flott utsiktstomt i et nyere og attraktivt boligområde - Opparbeidet med vei, vann og avløp

Prisantydning:
 1 750 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 750 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
642 m²
Kommune
Haugesund
GNR
3
BNR
379
Oppdragsnr.
1-0244/23
Finnkode
315159411

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til Lillesveiven 13 – en flott utsiktstomt i et barnevennlig og attraktivt boligområde. Solrik tomt, opparbeidet med vei, vann og avløp. Tillatt bebygd areal er 30% BYA, inkludert garasje/gjesteparkeringsplass og uthus. Friområde med lekeplass og fotballbane like nedenfor. Skåredalen er et meget populært sted å bosette seg for barnefamilier, grunnet det trivelige bomiljøet og enkel tilgjengelighet til «alt», herunder barnehager, skole, dagligvareforretninger, offentlig transport, handelsområdet Raglamyr og fantastiske tur/rekreasjonsområder som Steinsfjellet og Djupadalen.

+- Beliggenhet

Tomten ligger i et nyere og barnevennlig boligfelt i Sveiven, i Skåredalen. Her er gode solforhold og flott utsikt til omgivelsene. Friområde med lekeplass og fotballbane like nedenfor.

Skåredalen er et meget populært sted å bosette seg for barnefamilier, grunnet det trivelige bomiljøet og enkel tilgjengelighet til «alt», herunder barnehager, skole, dagligvareforretninger, offentlig transport, handelsområdet Raglamyr og fantastiske tur/rekreasjonsområder som Steinsfjellet og Djupadalen.

Steinsfjellet er en slags samlebetegnelse for friområdet/platået øst i Haugesund. På toppen av Steinsfjellet troner den gamle tv-masten – Dette er et flott utsiktspunkt hvor man kan skue utover byen og havet i vest. Videre kan man bevege seg østover på platået. Her er det anlagt turvei inn til Krokavatnet, og ellers er det turstier opp til topper som Søre Krokvassnut, Presten, Såt og helt bort til Nesheim og Håvåshytta. Steinsfjellet har egen kafé/seter, Kringsjå, som normalt holder åpent søndager mellom kl. 10 og 14. Kringsjå er et ypperlig mål for de minste turgåerne, ikke minst ettersom det er mulighet for vafler og saft når man kommer frem (i åpningstiden). Det går sti opp til Steinsfjellet og Kringsjå både fra Skåredalen og parkeringen på Steinsfjellet. Deler av Steinsfjellet “holdes ryddig” av villsauer hele året.

Djupadalen er kanskje det mest populære rekreasjonsområdet i Haugesund. Enten du skal lufte den firbeinte, jogge eller ta med familien på søndagstur finnes det et vell av muligheter med stier og turveier. I hjertet av Djupadalen ligger Eivindsvatnet, som er et godt utgangspunkt for spennende turer. Herfra kan dere til eksempel gå opp til Steinsfjellet, Kattanakk, utsiktspunktet Årkjå eller en barnevennlig runde rundt selve vannet, gjerne med en velfortjent sjokoladepause i gapahuken. I sommerhalvåret er Eivindsvatnet et yndet sted for badeglade i alle aldre. Her finnes barnevennlige badeplasser, felles grill og benker.

+- Omkostninger

54 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
67 622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Tomten ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Utsnitt fra reguleringsplan:
I området tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse. Tillatt bebygd areal er 30%, inkludert garasje/parkeringsplass og uthus. Sekundærleilighet med maks bruksareal 65 m2 tillates. Det skal avsettes minimum 50 m2 uteoppholdsareal for sekundærleiligheten.

Ved byggemelding skal det i tillegg til situasjonsplan utarbeides oppriss i minst to retninger som viser omsøkt bebyggelse i forhold til nærmiljøet. Opprisset skal innbefatte tilliggende/evt. del av tilliggende naboeiendom, veg og bebyggelse. Eksisterende og framtidig terrenglinje skal vises. Det skal legges spesiell vekt på terrengtilpassing. Terrenginngrep skal utformes og opparbeides slik at det oppnås et godt visuelt samspill med eksisterende terreng. Terrengforskjellen skal fanges opp av bygningsmassen, det vil si for eksempel ved sokkeletasje.

Nødvendige forstøtningsmurer kan være opp til 1,8 meter. Deler av mur kan likevel tillates høyere.

Forstøtningsmurer skal planlegges og byggemeldes sammen med bebyggelsen.

Skjæringer og oppfyllinger skal gis en landskapsmessig bearbeidelse slik at virkningen av inngrepene blir minst mulig.

For bebyggelse med mønetak tillates takvinkel mellom 27 og 45 grader. Bygningene kan oppføres med maks. mønehøyde 8,5 m og gesimshøyde 5,5 m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt huset. Takopplett/arker som er mindre enn 1/3 av fasadelengden regnes ikke med ved beregning av gesimshøyden.

For bygninger med annen takform, som for eksempel flatt tak eller pulttak, skal høyde for hovedgesims være maks 7,5 m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt huset. For bygninger med 3 etasjer skal høyeste frie fasade være inntrukket minimum 3 meter i front. 3. etasje tillates utnyttet med 50 % BYA av areal i underliggende etasje.

Maksimal kote er 118 – topp møne/gesims – for tomtene g.nr. 3, b.nr. 409 og g.nr. 3, b.nr. 410 i BF1 og for tomtene i BF8.

For tomter markert med pil i reguleringsplanen skal møneretningen/hovedretningen på huset være som vist.

Garasjen kan være inkludert i bygningsvolumet eller plasseres frittliggende. Frittliggende garasje skal tilpasses utformingen av hovedhuset, og være klart underordnet. Plass for evt. frittliggende garasje og parkeringsplass skal være inntegnet på situasjonskart ved byggemelding av boligen. Frittliggende garasje som ligger parallelt med veg kan ligge utenfor byggegrensen, men minimum en meter fra eiendomsgrense/regulert vegkant.

Det skal være snuplass på egen eiendom. Frisikt må etableres i h.h. til gjeldende normer.

Kommunen kan gjøre unntak fra vist avkjørsel dersom særlige grunner foreligger.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Kfr. megler for mer info.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Olav Jentoft

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav@meglerhuset-rele.no
Telefon
93492224

Lurer du på noe?