Velkommen til Rundhagen 26!

Karmøy - Veavågen

Byggeklar fritidstomt med godkjente bygningstegninger - Ca. 3 meter sjølinje - Idyllisk og attraktiv beliggenhet

Prisantydning:
 1 500 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 500 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Byggeår
2023
Bruksareal
62 kvm.
Tomt
186 m²
Kommune
Karmøy
GNR
2
BNR
437
Oppdragsnr.
2-0161/23

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

– Byggeklar fritidstomt på 185 kvm
– Ca. 3 meter sjølinje
– Flott sjøutsikt
– Idyllisk og attraktiv beliggenhet
– Godkjente bygningstegninger av hytte på 61,5 kvm (se salgsoppgave) + naustdel
– Naustdel/bod i underetasje på 26,8 kvm (maks 1,8 m takhøyde)
– 1. og 2.etasje på totalt 61,5 kvm (27,9 + 33,6 kvm)
– Vann og kloakk like ved tomten
– Tomten er planert og opparbeidet
– Ingen rekkefølgekrav
– Foreligger igangsettingstillatelse (bare til å bytte ansvarsretter og bygge)
– Ingen byggeklausul
– Tinglyst parkeringsplass på bnr. 2/gnr. 8 (merket F_P1 på kart)
– Gangsti ned til tomten (nå anleggsvei)

+- Beliggenhet

Fantastisk beliggenhet til sjø med flott sjøutsikt og gode solforhold. Idyillsk og attraktivt område.

+- Omkostninger

37 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
50 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig regulert til fritidsbebyggelse (99 kvm) og turvei (20 kvm). RL 2101 Steinarsjøen gjelder.

Eiendommen omfattes av følgende planer:
– Kommuneplan 2014-2023
– Reguleringsplan 2101 Steinarsjøen
– Reguleringsplan under arbeid 2142 Rundhagen

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området.

Utdrag fra reguleringsplan 2101 Steinarsjøen:
– I området tillates oppført inntil 5 fritidsboliger.
– Maksimalt bebygd areal på hver tomt skal ikke overstige 50 % BYA.
– Gulv i 1. etasje skal ikke legges lavere enn kote + 2,5. Maksimal gesimshøyde er på maks kote + 7.
– Maksimal mønehøyde skal ikke overstige kote + 11,5.
– Anlegg som skal oppføres under kote + 2,5 må ha innretninger og konstruksjoner som tåler sjøvann.
– Bebyggelsen skal ha saltak med møneretning vinkelrett mot sjø. Alle enhetene skal ha ens takvinkel.
– Bebyggelsen skal ha gangadkomst via f_G1.
– Hver fritidsbolig skal fremstå som en tydelig enhet. De skal være forskjøvet i forhold til hverandre og ha sprang i byggehøyden. Bebyggelsen skal oppføres med trekledning. Byggene skal fargesettes innenfor en gråskala. Taktekking skal være med takpanner eller tre. Alle enhetene skal byggemeldes samlet og ha samstemt formspråk, farger detaljering og taktekking.
– Terrasser tillates etablert inntil formålsgrense for fritidsbebyggelse. Materialbruk, rekkverk og høyde skal være samstemt for alle enhetene. Terraser skal ikke etableres lavere enn kote + 2,0 og 1 meter høyere enn f_T1. Rekkverk skal være 1 meter høyt slik at samlet høyde mellom f_T1 og toppen av rekkverket er 2 meter. Levegger skal byggemeldes samlet og tilpasses byggenes arkitektoniske utforming.
– Ved byggesøknaden skal det ligge en vurdering av hva slags tiltak som kan utbedre turdrag o_T1 mellom o_KV1 og f_GS2. Tiltakene skal være enkle, i form av klopp, trappetrinn, eller lignende og tillates sikret til berget med bolter eller tilsvarende. Det tillates ikke store terrenginngrep som murer, sprenging, graving med maskinutstyr eller grusing. Tiltak skal ferdigstilles samtidig med ferdigstilling av fritidsbebyggelsen.
– Det tillates ikke markiser eller innglassing av uteareal (terrasser).

For ytterligere informasjon, se reguleringsplan vedlagt i salgsoppgaven.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

Det er tinglyst rett til parkeringsplass på gnr. 2 bnr. 8, samt tinglyst veirett (gangsti) ned til tomten. I følge selger så skal parkeringsplassen asfalteres. Den nåværende anleggsveien ned til eiendommene skal tilbakeføres til gangsti og det skal settes opp en bom. Selger har allerede betalt sin del av kostnadene til dette. Det blir ikke gitt ferdigattest før dette er på plass.

I følge selger så er det montert en felles kloakkpumpe. Denne skal driftes sammen med de 4 andre fritidsboligene. Vedlikeholdskostnader, service, strømutgifter og eventuell ny pumpe (dersom den skulle ryke) osv skal fordeles på av de som bruker kloakkpumpen.

Det foreligger godkjente byggetegninger for oppføring av 5 stk. fritidsboliger i rekke med adresse Rundhagen 26, 28, 30, 32 og 34. Rammetillatelse for tiltaket er gitt 11.03.2021 og igangsettingstillatelse er gitt 29.04.2022. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-9 faller byggetillatelsen bort dersom tiltaket ikke er startet senest 3 år etter at byggetillatelsen er gitt (fristen regnes fra tidspunktet rammetillatelsen ble gitt). Pr. dags dato er Rundhagen 30 og 34 under oppføring. Det er ingen byggeklausul, og kjøper kan fritt velge entreprenør til å bygge fritidsboligen i henhold til allerede godkjente byggetegninger.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Kontakt

Olav Lauvås

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
Telefon
90272710

Lurer du på noe?