Velkommen til Slettatunet!

Karmøy - Veavågen

Tre boligtomter med attraktiv, sentral og barnevennlig beliggenhet på Sletten

Prisantydning:
 1 950 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 950 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
1891 m²
Kommune
Karmøy
GNR
5
BNR
604
Oppdragsnr.
2-0052/23
Finnkode
298628343

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Tre boligtomter med flott beliggenhet på Sletten:

Oppgitt areal for de 3 tomtene er:
– Tomt 1: Gnr. 5 bnr. 604: 674,2 kvm
– Tomt 2: Gnr. 5 bnr. 605: 627 kvm
– Tomt 3: Gnr. 5 bnr. 606: 589,6 kvm

– Like i nærheten av idrettsanlegg, barnehager, barneskole og Danielsen ungdomsskole
– Ingen byggeklausul
– Rolig, barnevennlig og populært område
– Tomtene kan fritt besiktiges

+- Beliggenhet

Meget attraktiv beliggenhet på Sletten, med gangavstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg, turområder, sentrum og ellers alle fasiliteter.

+- Omkostninger

48 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
61 622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommene ligger i et område hovedsakelig regulert til boligformål.

Eiendommene omfattes av følgende planer:
– Kommuneplan 2014-2023
– Reguleringsplan 209A Vea Øst

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for området. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommene etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

I henhold til reguleringsplan 209A Vea Øst gjelder følgende ved bebyggelse på tomtene:
– Innenfor området tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.
– Utnyttelsesgrad skal ikke overstige 30% BYA inkl. garasje. BYA skal beregnes på grunnlag av hver enkelt tomt. Boligene kan ha 2 etasjer. Maks mønehøyde settes til 7,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader.
– Frittstående garasje tillates oppført inntil 1 meter fra nabogrenser. Størrelse på garasje kan være inntil 50 kvm BYA. Det kreves 2 biloppstillingsplasser pr. bolig. Det ska være snuplass på egen eiendom.
– Gangveg A og lekeplassen nord for området skal være ferdig opparbeidet i samsvar med kommunalteknisk norm før det gis ferdigattest til nye hus innenfor området.
– I forbindelse med byggesøknad for den enkelte eiendom skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser hvordan eiendommen er tenkt utnyttet med plassering av avkjørsel med frisiktsone, bygninger, parkeringsareal, evt. forstøtningsmurer, gjerder og den terrengmessige behandlingen av tomten. Tiltak/inngrep skal høydeangis.
– Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse, atkomstforhold og utearealer.
– Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. Innendørs støynivå skal ikke overstige 30 dBA. Utendørs støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk skal ikke overstige 55 dBA. Maks lydnivå (L5AF) om natten (kl. 23-07) er 70 dBA. For innendørs støynivå er kravet 30 DBA Den. For offentlige friområder og felles lekeareal for barn skal støynivået ikke overstige 55 dBA Leq24. Ved søknad om rammetillatelse skal det rengjøres for evt. fasadetiltak som er nødvendig for å tilfredsstille støyforskriftenes krav.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Kontakt

Stein Gunnar Døsen

Stilling
Partner/Eiendomsmegler MNEF
E-post
steingunnar@meglerhuset-rele.no
Telefon
40473807

Lurer du på noe?