Velkommen til Otertong - Tomter!

Vindafjord - Skjoldafjorden - Otertong

Idylliske Goavik hyttefelt - 5 hyttetomter - Romslig naust/båtplass medfølger 2 av tomtene

Prisantydning:
 1 200 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 200 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
1134 m²
Kommune
Vindafjord
GNR
185
BNR
93
Oppdragsnr.
1-0204/22
Finnkode
307033166

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til idylliske Otertong og dette nyetablerte hyttefelt beliggende i naturskjønne omgivelser. Nå selges 5 flotte hyttetomter her, hvorav 2 med eget naust/båtplass. Naust ble oppført 2011. Det er vei, strøm og avløp frem til tomtegrense. Fra feltet har man en fantastisk utsikt mot Skjoldafjorden. Eiendommene ligger solvendt til og med kort avstand til eget naust og sjøområde.
Naustene er romslige og går over 2 plan. Utenfor naustene har man egen kai og tilgang til felles flytebrygge med landgang. Hyttefeltet ligger tett opptil det idylliske friområde på Otertong. Tomtene som selges med naust har en pris på 2.500.000.-

+- Beliggenhet

Otertong er et nes beliggende landlig og idyllisk til i vakre Skjoldafjorden. Otertong er en fantastisk fredelig plett, med små badestrender, grassletter og bjørkeskog. Det er mange flotte turmuligheter i området, og norddelen av Otertong er offentlig friluftsområde. Fra eiendommen er det kun en liten biltur bort til Isvik og Skjoldavik. I Isvik er det butikk og andre fasiliteter. Kort vei med bil eller båt til slusene i Skjoldastraumen.

På Langelandsvik gard like i nærheten kan dere blant annet kjøpe ved, kjøtt og geiteskinn. Det er nylig etablert en «pop up» gardsrestaurant på Langelandsvik gard. Konseptet går ut på at garden inviterer ulike kokker til å lage matretter av kjøtt og råvarer som produseres på garden (kje-og geitekjøtt av Norsk Kasjmirgeit, samt kjøtt av Dexterokse og kalv). Les mer på http://www.geiteprodukter.no.

På Otertong ligger alt til rette for minnerike dager og ferier med familie og venner.

Litt historikk om området Goavik/Otertong:
Oldefar/bestefar til dagens grunneier, Edmund Harris Christensen, kjøpte gården Goavik i 1947. Gården hadde den gang ikke veiforbindelse og var ikke drivverdig, men han ønsket seg et trygt og enkelt tilgjengelig landsted etter å ha eid landstedet Skålten på Stord, der fjorden var full av miner etter krigen.

I 1986 ble ca. 80 daa helt nord på eiendommen overtatt som offentlig friluftsområde av Miljøverndepartementet. Miljødirektoratet står nå som grunneier.

Avstander:
– Isvik, ca. 10 minutter med bil (ca. 9,7 km)
– Vikebygd, ca. 20 minutter med bil (ca. 21 km)
– Nedstrand, ca. 30 minutter med bil (ca. 34 km)
– Haugesund, ca. 35 minutter med bil (ca. 35 km)
– Stavanger ca. 1,5 time (ca. 94 km)

+- Omkostninger

Per tomt:
62 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
75 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning 2 500 000,-. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Tomtene ligger i et regulert område, som også omfattes av kommuneplanen i Vindafjord.

Gjeldende planer:
– Reguleringsplan: Detaljregulering for Goavik Hyttefelt (PlanID 1160-16-03)
– Kommuneplan for Vindafjord kommune (planID1160-2016-2026)

Bnr. 90-94 (tomt 5-9) er regulert til «fritidsbolig – frittliggende» – Område F3 i reguleringsplankartet. Bnr. 73 + 74 er regulert til naust – Område N2 i plankartet. Bnr. 73 +74 er bebygd med naustbuer.

Området er avsatt til LNF i kommuneplanen.
Del av hyttefeltet (Otertong og området 200 meter rundt denne) ligger innenfor «omsynssone friluftsliv» i kommuneplanen. Området er sikret gjennom statlig eierskap (Miljødirektoratet) og driftes av Friluftsrådet Vest.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene for området:
BYGNINGAR OG ANLEGG
Fritidsbustadar (F1 – F9)
– I område F1 – F9 kan det byggjast fritidsbustadar innanfor fastsette byggjegrenser.
– Innanfor 100-metersbeltet langs sjøen kan det byggjast fritidsbustadar i ein etasje på maks 90 m2 BYA inklusiv uthusfunksjon og garasje. Det er ikkje tillate å føre opp frittståande uthus, anneks eller garasje i tilknyting til fritidsbustad. Denne føresegna gjeld for tomt 5 – 7, 12 og 16.

Utanfor 100-metersbeltet langs sjøen kan det byggjast fritidsbustadar i ein etasje på maks 135 m2 BYA inklusiv uthusfunksjon og garasje. Det er ikkje tillate å føre opp frittståande uthus, anneks eller garasje i tilknyting til fritidsbustad.
Denne føresegna gjeld for tomt 2-4, 6, 8-10, 13, 15, 17-19 og 20-26.
Fritidsbustadar med flatt tak kan ha maks gesimshøgde på 3,5 m.
Fritidsbustadar med saltak kan ha maks gesimshøgde på 3,0 m og maks mønehøgde på 5,5 m.
Fritidsbustadar med pulttak kan ha lågaste gesimshøgde på maks 3,0 m og høgaste gesimshøgde på maks 6,0 m.
Alle høgder skal målast frå topp grunnmur, jf. § 3.6.

Fritidsbustadar skal utformast og tilpassast terrenget best mogleg. Dei skal ikkje førast opp på bakketopp eller i synsranda. Grunnmur eller pelar skal vere så låge som mogeleg og ikkje høgare enn 1 meter. Planering og utgraving på tomta skal ikkje vere meir omfattande enn det som er naudsynt ut frå bygningsmessig omsyn og behovet for parkering på eiga tomt.
Byggjesøknad skal dokumentere eksisterande og planlagt terreng på alle sider av bygget.
Fritidsbustadar skal ha farge- og materialbruk tilpassa naturomgjevnaden. Tak skal vere av ikkje-reflekterande materiale. Fasadar skal vere av tre eller stein.
For kvar fritidsbustad skal det dokumenterast:
– inntil to biloppstillingsplassar på eigen grunn eller på felles parkeringsplass – tilgang til 1 båtplass
Fritidsbustadane i Goavik hyttefelt renoverer til felles stasjon for Goavik hyttefelt og tilliggjande hyttefelt og hytter ved krysset Otertongvegen/Longalandsvegen.

FELLESFØRESEGNER
Tekniske anlegg (veg, vatn inkl. sløkkjevatn, avløp og tele- og elforsyning) skal opparbeidast i samsvar med teknisk plan godkjent av Vindafjord kommune i samband med handsaming av byggjesøknad for anlegga.
Ved framføring av VA-anlegg, tele- og elektriske kablar, skal desse så langt råd er, leggjast i jordkabel og terrenget skal tilbakeførast til naturleg terreng.
Gjerde som er til hinder for allmenta sin frie ferdsel er ikkje tillate i planområdet.
Det skal vere mest mogeleg felles løysningar for tekniske anlegg (vatn, avløp) for å avgrense terrenginngrep og å ivareta eksisterande vegetasjon så langt som mogeleg.
Naudsynt graving og sprenging skal gjerast skånsamt.
Friluftsområde og den delen av byggjeområde for fritidsbustad som ikkje skal nyttast til bygning/biloppstilling skal tilbakeførast til opphavleg utsjånad etter utført utbygging, så langt det let seg gjera.
Eksisterande vegetasjon skal takast vare på så langt som mogeleg.
Hogst i form av rydding av tre og kratt er likevel tillate, men ikkje hogst av større flater.
Det er ikkje tillate med utfylling i sjø.
Tiltak i sjø som fell inn under hamne- og farvasslova (flytebryggje, sjøleidning mv.) krev løyve etter denne lova i tillegg til handsaming etter plan- og bygningslova.
Om det blir gjort funn av automatisk freda gjenstandar eller konstruksjonar under arbeid med tiltak i planområdet, må arbeidet straks stansast og rette kultuminnestyresmakt varslast for nærare gransking, jf. kulturminnelova § 8, 2. ledd.
Avfallshandtering skal vere i samsvar med forureiningslova og anna regelverk. Utslepp til sjø av forureinande stoff er ikkje tillate ut over det som følgjer av godkjent avløp.

PARKERINGSPLASS (P1-P2)
Parkeringsplass P1 er felles for rettshavarar av Otertong friluftsområde og skal fungere som utfartsparkering for brukarane av friluftsområdet.
Parkeringsplass P2 er felles gjesteparkering for rettshavarar av tomt 1 – 17 og tomt 20 – 24.

NAUST OG NAUSTBUER
– Arealet mellom dei to rekkjene av naustbuer i N3 er ikkje tillate privatisert med levegger og møblering.
– Naust og naustbuer skal ha farge- og materialbruk tilpassa naturomgjevnaden. Tak skal vere saltak i ikkje-reflekterande materiale.
Fasadar skal vere av tre eller stein.
– Det er tillate med maks 2 vindauge per naust og naustbu på til saman maks 1 m2.
– Fasade mot sjø i N1 og N2 skal ha sidehengsla tett dør.
– Elektrisk anlegg og anna materiale som ikkje tåler vassinntrenging må leggjast på min. kote 2,5 m.

Det er gitt dispensasjon fra reguleringsplanen vedr. oppføring av kai med størrelse 12 x 3 meter i tilknytning naustområdet, datert 24.03.2022.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i gjeldende plankart og bestemmelser for området (vedlagt i salgsoppgaven). Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

+- Diverse

– Eksisterende naust som følger tomt har en grunnflate på ca. 50 m2.
– Det er utarbeidet avtaler og vedtekter for Goavik Hyttefelt som regulerer rettigheter, forpliktelser, felles drift og vedlikehold. Interessenter må lese og sette seg inn i disse (vedlagt i salgsoppgaven).
– Det foreligger ferdigattest for naust på bnr. 73 og 74.
– For hver oppført fritidsbolig skal det dokumenteres inntil to biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles parkeringsplass, samt tilgang til 1 båtplass.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Olav Jentoft

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav@meglerhuset-rele.no
Telefon
93492224

Lurer du på noe?