Velkommen til Ekrene - Tomter!

Sveio - Ekrene

23 flotte boligtomter i familievennlig, nyetablert boligfelt - Gangavstand til barnehage

Prisantydning:
 750 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  750 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
790 m²
Kommune
Sveio
GNR
72
BNR
300
Oppdragsnr.
1-0192/22
Finnkode
263678600

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til Ekrene – Et relativt nytt boligfelt beliggende landlig og tilbaketrukket, henholdsvis ca. 10 minutters kjøring fra Haugesund og ca. 5 minutters kjøring inn til Sveio sentrum. Nå legges 28 boligtomter ut for salg her. De fleste tomtene kan bebygges med ene- eller tomannsboliger. Tillatt bebygd areal (BYA) er 25 %, inklusive garasjer/oppstillingsplass for bil. For tomannsboliger er BYA 35%, inklusive garasjer/oppstillingsplass for bil. Prisantydning fra 750 000 -1 200 000,- (se prisoversikt med tomtestørrelser, vedlagt i salgsoppgaven).

+- Beliggenhet

Tomtene har landlig og barnevennlig beliggenhet i det nyetablerte boligfeltet Ekrene, omtrent midt mellom Sveio sentrum og Haugesund sentrum. På boligfeltet ligger barnehage (Espira Solkroken).

I Sveio sentrum finner dere butikker, Sveio barne- og ungdomsskole, barnehage, apotek, kafé, frisør, interiør, golfbane m.m. Haugesund sentrum kan by på et bredt service- og kulturtilbud, samt shopping, spisesteder og kaféer.

Sveio ligger strategisk til, både når en reiser til lands og til sjøs. Kyststamveien E39 går gjennom hele kommunen, mens skipsleia går over Sletta nord for Haugesund, og gjennom Bømlafjorden.

Landskapet i Sveio varierer fra åpent hav og nakne svaberg, via lyngheier og små fjell, til produktivt jord- og skogbruksland.
Dere finner nydelige rekreasjons- og turmuligheter, f.eks til Ryvarden kulturfyr (sesongåpen kafé), Rex garden eller topptur til en av de mange fjellene. Hva med en natt i en av de fantastiske Flokehyttene til Turistforeningen? Flokehyttene består av fem hytter ytterst på Ryvarden. Hyttene klorer seg fast i fjellsprekkene som om de venter på neste bølge. Inne i hyttene kan dere sitte i lune, trygge omgivelser og oppleve storhavet gjennom store panoramavinduer.
Fra Ekrene er det ca. 15 minutters kjøring til Naturparken Hagland Festning – Et av Haugalandets flotteste turområder.

Det høyeste fjellet i Sveio er Trollavassnipen, som strekker seg 432 meter over havet. 7 turmål, fordelt på 13 stier, er merket og gradert i samarbeid med innføring av nasjonal merkestandard for turstier. Det er totalt 282 små og mellomstore vann i Sveio, med Vigdarvatnet sentralt i kommunen som det største.

+- Omkostninger

Ved kjøp av tomt til prisantydning 1 200 000,-:

30 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
42 872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning 1 200 000,-. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Tomtene ligger med foremål «frittliggende småhusbebyggelse» i reguleringsplanen «Liten reg. end. Ekrene bustadfelt gnr. 72 bnr. 159» med planid 2013001. Reguleringsplanens bestemmelser er gjeldende. Dersom bestemmelser mangler gjelder kommuneplanens bestemmelser i tillegg.

Det er planlagt utbygging og ombygging av krysset, samt deler av veien inn mot Ekrene fra fv 47.

Utdrag fra de gjeldende reguleringsbestemmelsene:
«Fellesbestemmelser:
Det kan være fornminne i området. Dersom det i forbindelse med gravearbeid kommer frem funn eller konstruksjoner, må arbeidet straks stanses og fylkeskonservator få melding for nærmere gransking på stedet, jf. §8, 2 ledd i kulturminneloven.
Ved ny bebyggelse legges Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442, eller senere vedtatte forskrifter, rundskriv, vedtekter eller retningslinjer som erstatter nåværende retningslinjer, til grunn for vurdering av støyforholdene.

Byggeområde – Boliger – Fellesbestemmelser:
Takformer skal tilpasses nabobebyggelse og landskap. Ved flatt tak tillates gesims-/mønehøyde = 6,0 m. Ved slik søknad skal nabobebyggelsen vises på fasadeoppriss.
Hovedretning på bolig med saltak skal være i terrengets lengderetning. Eventuelle takoppbygg kan maksimalt utgjøre 1/3 av takets lengde. Oppbygg skal underordnes husets hovedform. Maksimal mønehøyde er 9 meter og maksimal gesimshøyde for hovedtakflate er 4,5 meter, målt i forhold til gjennomsnittlig høyde på tilstøtende terreng. For område B4, B6, B11, B14a, B14c, B22, B26 og B27 der bygningene kan bli liggende i silhuetter er maks mønehøyde på 7,5 meter, målt i forhold til tilstøtende terrengs laveste punkt
Det kreves 2 biloppstillingsplasser pr. hovedleilighet og 1 biloppstillingsplass pr. tilleggsleilighet.
Garasjer kan innenfor bestemmelsene i Pbl. og bygningsforskriftene, tillates oppført i nabogrense. Plass for garasje på minimum 3,5 x 6,0 meter og parkeringsplass skal være inntegnet på situasjonskart ved byggemelding av boligen. Avstand til regulert veg skal være minimum 5 meter når garasjen står vinkelrett på vegen og 1 meter når garasjen er plassert parallelt med vegen. Det skal være snuplass på egen eiendom. Garasjer og andre mindre bygninger skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og materialvalg.
Byggegrense mot offentlig kjøreveg er 5 meter for bolighus. For øvrig gjelder avstandsreglene i plan- og bygningsloven §70.
Det tillates ikke brattere løsmasseskråninger i ytterkant av tomten enn 45-grader. Skråninger skal jordkles og isås/beplantes.
Før utbygging kan skje må det utføres arkeologiske undersøkelser på boligtomten for å vurdere om det er kjente automatisk fredede kulturminner under bakkenivå.
Det tillates å oppføre passivhus. Disse skal oppføres i henhold til NS3700 «Kriterier for passivhus og lavenergihus».

Frittliggende småhusbebyggelse:
Tomtene kan bebygges med ene- eller tomannsboliger. Vertikaldelte tomannsboliger kan bare tillates på tomter som naturlig lar seg dele i to regulære parseller. Vertikaldelte tomannsboliger kan ha til- og påbygg i grense mot naboenhet.
For frittliggende eneboliger kan det på hver tomt bygges en hovedleilighet med tilleggsleilighet. Tillatt bebygd areal (BYA) er 25 %, inklusive garasjer/oppstillingsplass for bil. For tomannsboliger er BYA 35%, inklusive garasjer/oppstillingsplass for bil.

+- Adkomst

Fra riksveg 47 retning nordover: Ta av mot høyre når Ekrene Næringspark kommer til syne, deretter første vei til høyre som leder videre inn på boligfeltet.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommen etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Olav Jentoft

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
olav@meglerhuset-rele.no
Telefon
93492224

Lurer du på noe?