Velkommen til Tomt ved Bygnes!

Karmøy - Kopervik/Bygnes

Boligtomt med sentral beliggenhet på Bygnes - Kort vei til "alt"

Prisantydning:
 400 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  400 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
1646 m²
Kommune
Karmøy
GNR
66
BNR
843
Oppdragsnr.
1-0168/22
Finnkode
258977593

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Tomta ligger svært sentralt til på Bygnes, få steinkast fra fasilitetene i handelsområdet på Bygnes, samt Bygnes senter. Her finner dere blant annet stor dagligvareforretning (Rema1000), apotek, frisør, hagesenter, Biltema, møbelbutikker, treningssenter og mye mer. Videre er det kort vei til både barnehage, skole og alle fasilitetene i Kopervik sentrum. Det gjøres oppmerksom på at ca. halvparten av tomta er båndlagt i kommunedelplan.

+- Beliggenhet

Sentralt beliggende boligtomt med gangavstand til bl.a Bygnes senter, barnehage, barne- og ungdomsskole, flott Idrettsanlegg, Karmøyhallen, herlige turområder og sentrum med dens fasiliteter.

+- Omkostninger

10 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
22 872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for prisantydning. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Eiendommen ligger i et område som regulert/avsatt til bolig, næring, vegareal, båndlegging og offentlig bebyggelse.

Selve eiendommen er regulert til bolig og gangvei, men en gammel reguleringsplan overlapper arealet med en veibit (felles vei), som bør søkes regulert til bolig.
Videre er ca. halvparten av tomta båndlagt i kommunedelplan, ettersom det er planlagt utvidelse av hovedvei til fremtidig flyplasstrasé. Delen av tomta som er båndlagt kan ikke utnyttes før det er vedtatt hvor traséen skal ligge. Dersom traséen vil bygges over denne delen av eiendommen, betyr dette i praksis at en stor del av eiendommen vil bli ekspropriert. Kjøper overtar ansvaret og risikoen for overnevnte.

Eiendommen omfattes av følgende planer:
– Kommuneplan 2014-2023 (ID 670). Delareal: 1 646 m2. Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende.
– Kommunedelplan for Kopervik (ID 673). Arealbruk: Boligbebyggelse (nåværende), båndlegging for regulering etter pbl., vei (nåværende).
– Reguleringsplan «Østrem» (ID 319). Formål: Boliger og felles avkjørsel.
– Reguleringsplan «Rundkjøring på Bygnes» (ID 3004). Delareal: 73 m2. RP Hensynsonenavn: H410_1. RP Infrastruktur: Krav vedrørende infrastruktur. Formål: Boligbebyggelse, gang-/sykkelveg og annen veggrunn – grøntareal.

Utdrag fra gjeldende reguleringsbestemmelser for 319 Østrem:
«Bortsett fra garasjer til boligene, tillaltes bare boligbebyggelse oppført. Områdene merket 1, II, III og IV legges ut til sammenhengende boligbebyggelse på ikke over 2 etasjer med maksimal utnyttelsesgrad U = 0,25, forøvrig utlegges boligarealene til frittliggende boliger i 1. etasje, med maksimal utnyttelsesgrad U = 0,15 Eksisterende eneboliger innenfor område merket II skal likevel inngå i planen, og søkes tilpasset det øvrige boligmiljø på en etter bygningsrådets skjønn tilfredsstillende måte. Gesimahøyde skal ikke overskride 3,5 m fra tilstøtende terrengs høyeste punkt for frittliggende boliger og ikke over 6 m for sammenhengende småhusbebyggelse. Bebyggelse skal ha sadeltak eller valmatak med ikke under 15 graders og ikke over 30 graders takvinkel. Bygningsrådet kan for grupper av hus fastlegge en annen takform. Ved byggemelding skal garasje henholdsvis garasjeanlegg vises på situasjonsplanen med en garasjeplass pr. boligenhet selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med boligen. Det skal i tillegg avsettes 1/2 gjesteparkeringsplass pr. boligenhet for sammenhengende småhusbebyggelse og en for frittliggende bolighus. Snuplass på egen grunn skal likeledes vises på situasjonsplanen.»

Interessenter må sette seg spesielt godt inn i plankart og de gjeldende planbestemmelsene for området (vedlagt i salgsoppgaven).

+- Overtakelse

Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra den dato begjæring om stadfestelse blir forelagt tingretten.

+- Diverse

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-39. Kjøper forplikter seg til å følge tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en eventuell anke må kjøper for eksempel tegne forsikring på eiendommen, til tross for at man ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.

Kontakt

Torbjørn Håvås Tjønn

Stilling
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
E-post
torbjorn@meglerhuset-rele.no
Telefon
99246965

Lurer du på noe?