Velkommen til Gamlevegen 3, 5, 9 og 11!

Vinje - Vågslid

Vågslid-Tyrvelid - Flotte tomter med gangavstand til alpinanlegg og langrennsløyper

Prisantydning:
 1 400 000
Eiendomstype:
Tomt
Visning:
Etter avtale
med megler

NØKKELINFO

Prisantydning
kr  1 400 000
Eiendomstype
Tomt
Eierform
Selveier
Tomt
818 m²
Kommune
Vinje
GNR
99
BNR
850
Oppdragsnr.
1-0016/22
Finnkode
245506696

Beskrivelse

Klikk på de forskjellige punktene for å lese mer.

+- Kort om eiendommen

Velkommen til Tyrvelidfeltet på fantastiske Vågslid! Her tilbys nå flotte utsiktstomter med umiddelbar nærhet til Haukelifjell skisenter, samt langrennsløypenettet. Alle tomtene har nydelig utsikt mot Eivindbuvatnet og det fantastiske fjellandskapet på Haukelifjell. Solrik beliggenhet. Området er delvis opparbeidet. Tomtene har ingen byggeklausul – Kjøper kan fritt velge hytteleverandører. Megler kan være behjelpelig med tips om byggefirma og hyttetyper som passer til tomtene.

+- Beliggenhet

Eiendommene ligger på Tyrvelidfeltet på Vågslid. Fenomenal utsiktsbeliggenhet som forandrer seg i takt med årstiden. Tomtene ligger i gangavstand fra alpinanlegget på Vågslid som har hele 13 preparerte skiløyper og 6 skitrekk samt eget barnetrekk/band. Anlegget har varmestue med afterski og sportsbutikk. Videre har man umiddelbar nærhet til langrennsløypenettet inn mot Fossen.

Vågslid har, med sine 950 høydemeter over havet, en meget snøsikker beliggenhet og er kjent for å være et eldorado både sommer og vinterstid. Et eget selskap har ansvaret for det omfattende løypenettet som normalt starter sin virksomhet så snart snøforholdene tillater det. Løypenettet er meget variert. Traseene varierer fra de helt enkle og korte, til lange, utfordrende høyfjellsløyper som ligger fra ca. 800 – 1600 moh.

På sommerstid er det flotte turløyper, bademuligheter i fjellvann, samt jakt og fiske.
Vågslid/Haukeliområdet er svært godt egnet for fjellvandring. Fra Vågslid går løypene både mot Haukeliseter og turisthyttene på Hardangervidda og Setesdal/Ryfylkeheiene. Området er rikt på bær og Vågsli er omgitt av meget gode fiskevann. Ved å kjøpe et fiskekort har man tilgang til ca. 60 vann i storområdet.

Dersom det skulle være behov for påfyll i form av dagligvarer ligger Arbuvollen kiosk få minutters kjøring fra eiendommen. Ved behov for større matvareforretning, sportsbutikk, bensinstasjon eller lignende ligger Edland ca. 15-20 minutters kjøring i fra. Ved ønske om en god middag uten egeninnsats ligger Haukeliseter ca. 10 minutters kjøring unna.

Området rundt Haukeliseter er også viden kjent som et ypperlig sted for kiting.Fra E134, ta av mot skitrekket på Vågslid/Haukeli.

+- Omkostninger

Gamlevegen 3:
37 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
50 372,- (omkostninger totalt)

Gamlevegen 5:
36 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
49 122,- (omkostninger totalt)

Gamlevegen 9:
37 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
47 872,- (omkostninger totalt)

Gamlevegen 11:
36 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
———————————-
49 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for oppgitt prisantydning for hver av tomtene. Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil øke totalomkostningene med kr. 2 800,-.

+- Regulering

Tomtene omfattes av følgende planer:

– Kommunedelplan, ID 20080014.
Delareal 1 143 m2. Arealbruk: Fritidsbebyggelse, nåværende. Deler av to av tomtene (Gamlevegen 11 og 9) ligger innenfor en såkalt «luktsone» i kommuneplankartet, grunnet en kloakkpumpestasjon som er etablert i nærheten.
– Reguleringsplan ID 20140009 – Del av Tyrvelid 99/6.
Delareal 1 143 m2. Formål: Fritidsbebyggelse, frittliggende.

En revidert utgave av detaljregulering for Tyrvelid (ID ID 19970001) er fremlagt for høring. Temaer i planen er blant annet:
– Flytting av plangrenser.
– Fortetting med nye tomter og mulighet for oppføring av større fritidsboliger.
– Omregulering av sportelltomta.
– Oppstramming av infrastruktur. Ny gang- og sykkelvei med skiløype om vinteren. Nytt Tyrvelidkryss ved E134.
Ta kontakt med megler for mer info. Du kan også lese mer om planen her: https://www.vinje.kommune.no/detaljregulering-tyrvelid-996.6252771-501115.html

Utsnitt fra reguleringsbestemmelsene:
Felles føresegner:
b) All graving og sprenging i terrenget skal gjerast skånsamt. Område som ikkje skal nyttast til veg, parkering, byggegrunn eller uteareal skal førast tilbake til opphavleg utsjånad innan 1 år. Dette gjeld også gangvegar og vasspegel. Eksisterande vegetasjon skal i størst mogeleg grad takast vare på.

Generelle føresegner for bygningar:
a) Alle hytter skal byggast ut med høg sanitær standard og knytast til godkjent avløpsanlegg.
b) Bygningar skal plasserast og utformast slik at dei fell naturleg inn i landskapet og bygnings miljøet.
c) Plasseringogutforming avbygningar ogandreanleggskalgodkjennast avkommunen.
d) Alle bygningar skal vere av tre med ståande kraftig kledning, min. 8” X 11/4, eller av lafta tømmer, eller ev. anna materiale forblenda med norsk naturstein. Bygningane skal ha mørke jordfarger. Tak skal tekkast med torv.
e) Som hovudregel skal møneretning ligge paralleltmed høgdekotene.
f) Som hovudregel skal ikkje arkar byggast høgare enn resten av bygget.
g) Ikkje utbygde delar av tomta skal gjevast ei tiltalande utforming.

3. Utnyttingsgrad:
a) Utnyttinga er sett til maks 110 m BYA pr hytteeining, + anneks på inntil 15 m .
b) Hyttenes hovudvegger skal omslutte angitt koordinat merket med sirkel i planteikninga.
c) Før bygge- eller anleggstiltak vert sett i gang, skal det utarbeidast teikningar og skisser, om nødvendig illustrasjonsplan og teknisk plan, som syner detaljert dei tiltak som skal setjast i verk. Teikningar skal vere ferdige før utbygging tar til, og skal leggjast fram for kommunen for godkjenning.
d) Hyttene skal ha:
– Takvinkel mellom 25 –30 grader.
– Mønehøgda skal ikkje overstige 5,5 meter
– Gesimshøgda skal ikkje overstige 3,0 meter.
e) Hyttene skal plasserast slik at dei ikkje øydelegg utsikt unødvendig, gir sjenerande innsyn til eksisterande eller nye hytter, eller på annan måte unødvendig innverkar på det private hyttelivet.

4. 4. Spesialområde – Privat veg og parkering
b) For alle nye tomter skal det etablerast 2 p-plassar internt på tomt, med unntak av tomt nummer 3 og gnr 99 bnr 51 som skal nytte høvesvis P1 og P2 som vist i plankartet.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg særlig godt inn i plankart og de gjeldende planbestemmelsene for området. Plankart og bestemmelser er vedlagt i salgsoppgaven.

+- Adkomst

Ta av i avkjøringen fra E134 VEST for Tyrvelidkrysset. Følg veien innover. Tomtene ligger på venstre hånd etter ca. 250 meter.

+- Overtakelse

Overtakelse av eiendommene etter nærmere avtale mellom partene.

Kontakt

Øyvind Hasseløy

Stilling
Eiendomsmegler MNEF
E-post
oyvind@meglerhuset-rele.no
Telefon
92063507

Lurer du på noe?